Zlé peniaze Zdroje prvý diel

Finančný kolaps Made in USA

Časti

1. Kráľ je nahý 2. Amerika klikla „pauzu“ na kapitalizme 3. Hon na čarodejnice - čo sa nestalo

GRAFY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kráľ je nahý

card 1

Graf variability reálneho HDP USA s vyznačením obdobia Veľkého umiernenia, keď došlo k jej výraznému zníženiu. Tienené oblasti predstavujú interval plus-mínus jednu štandardnú odchýlku od priemeru za dané obdobie. Graf prebratý z link str. 15

HDP, USA

card 2

Pohľad na Veľké umiernenie merané štandardnou odchýlkou zmeny cenovej inflácie, reálneho HDP a spotreby domácností v európskych krajinách, USA, Japonsku a v Kanade. Graf prebratý z link str. 228

Link - Vo videu Joe Biden hovorí, že po tejto diskusii zavolali spolu s prezidentom Obamom Johnovi Corzineovi a požiadali o radu, čo robiť. Tomu istému Johnovi Corzineovi, ktorému sa neskôr podarilo zbankrotovať fond MF Global a ohroziť klientske peniaze rizikovými stávkami na talianske dlhopisy.

HDP, inflácia, domácnosti, USA, Japonsko

card 3

Podiel účelových spoločností, ktoré financovali zmenky kryté aktívami, na ktoré prebehol v danom týždni beh (červená krivka) definovaný ako stav, keď entita nedokáže vydať nové cenné papiere napriek tomu, že je splatných minimálne 10 % jej aktív. Graf prebratý z link str.29

cenné papiere, aktíva, tieňové banky

card 4

Pomer úverov ku vkladom (obrázok 2) bánk EÚ, Spojeného kráľovstva a USA. Čím vyšší pomer úverov ku vkladom, tým vyššia závislosť bánk od refinancovania u ostatných finančných a investičných inštitúcií. Prebraté z link.

úver, EÚ, VB, USA

card 5

Vývoj sadzieb na dolárové financovanie pre globálne banky počas krízy možno nájsť tu link.

TAG

card 6

Čerpanie dolárov vybranými centrálnymi bankami z dolárových swapových liniek Fedu v mld. dolárov. Graf prebratý z link

FED, centrálna banka

card 7

Priemerný haircut na rôzne druhy kolaterálu v repo obchodoch (deväť druhov aktív). Graf prebratý z link str.30.

kolaterál, aktíva

card 8

Celkové aktíva amerického úverového trhu ako % z HDP. Vývoj ukazuje rast objemu aktív hlavne tieňových finančných inštitúcií, ktorý zatienil rast aktív klasických komerčných bánk. Graf prebratý z link str.6.

aktíva, USA, tieňové banky

card 9

Objem aktív v rôznych druhoch fondov peňažných trhov v miliardách dolárov. Čierna krivka predstavuje tzv. Prime fondy investujúce do krátkodobých súkromných dlhových cenných papierov s najlepším investičným ratingom. Modrá krivka predstavuje fondy investujúce výlučne do štátnych cenných papierov. Napriek veľkým problémom súkromných peňažných trhov v roku 2007 objem peňazí v týchto fondoch až po bankrot Lehman Brothers rástol. Po bankrote veľa peňazí ušlo do fondov investujúcich do štátnych cenných papierov. Graf prebratý z link str.30.

aktíva, tieňové banky

card 10

Súkromné tieňové kvázi peniaze vz. verejné tieňové kvázi peniaze link str. 77.

penažná zásoba, tieňové banky

card 11

Pomer celkových záväzkov amerických finančných sprostredkovateľov ku likvidným rezervám v podobe amerických dolárov a bezpečných štátnych dlhopisov. Väčšinu týchto záväzkov vytvára tieňový bankový systém. Graf prebratý z link str. 9.

tieňové banky, USA, záväzky, likvitida

card 12

Najdôležitejšie svetové centrálne banky reagovali na finančnú krízu rapídnym znížením základných úrokových sadzieb. Základné úrokové sadzby USA, eurozóny a Japonska medzi rokmi 2007 - 2009. Graf prebratý z link str. 30.

kríza, centrálna banka, úrok

Amerika klikla „pauzu“ na kapitalizme

card 13

Interaktívny prehľad vývoja základných úrokových sadzieb hlavných centrálnych bánk od roku 2000 link.

Kompletný prehľad existujúcich programov, v rámci ktorých požičiaval Fed finančnému sektoru peniaze alebo cenné papiere, nájdete tu link.

kríza, centrálna banka, úrok

card 14

Celkový objem zdrojov načerpaných zo záchranných programov Fedu jednotlivými finančnými skupinami v období medzi decembrom 2007 a júlom 2010 v miliardách dolárov. Tabuľka prebratá z link.

FED, banky, tieňové banky

card 15

Do zázračného vrecka centrálnej banky medzi rokmi 2007 a 2009 načrelo v 50 000 transakciách spolu 407 rôznych privilegovaných súkromných inštitúcií. link

Mapu všetkých zlyhaných bánk v USA od roku 2007 nájdete tu link.

Prehľad a objemy jednotlivých programov v rámci TARPu možno nájsť tu link.

Popis tzv. circuit breakers na americkom akciovom trhu nájdete tu link.

banka, ECB, FED, svet

card 16

Porovnanie kumulatívnych výnosov amerických akcií, ktoré boli predmetom zákazu predajov na krátko (modrá krivka) a ktoré zákazu nepodliehali (zelená krivka). Obdobie trvania zákazu je vyznačené vertikálnymi prerušovanými čiarami. Graf prebratý z link str.4.

USA, akcie, výnos

Hon na čarodejnice - čo sa nestalo

card 17

„...nariadil som ministrovi financií, aby prijal opatrenia nutné na ochranu dolára pred špekulantmi. Ministrovi Connallymu som nariadil, aby dočasne pozastavil vymeniteľnosť dolára za zlato alebo iné rezervné aktíva...“ Dočasne v tomto prípade znamená už vyše 40 rokov. (Itulipdotcom, 2012)

Radford, 1945 viac o ekonomickej funkcii obchodníka ako sprostredkovateľa v Munger, 2008. Prehľad empirickej literatúry o tom, do akej miery môžu špekulanti za rast ceny ropy medzi rokmi 2003-2008, z roku 2012 nájdete tu link alebo tu link.

Tu nájdete napríklad prehľad regulátorov SEC, ktorí opustili túto inštitúciu a získali pozíciu v sektore, ktorý regulovali, alebo naopak prišli do SEC z regulovaných subjektov link.

card 18

Počet stíhaní za podvody finančných inštitúcií vo fiškálnych rokoch obdobia 1991 - 2011. Graf prebratý z link.

USA, tieňové banky, ilegalita

card 19

Popis krokov Dodd-Frankovho zákona link.

card 20

Celosvetové úspory ako % svetového HDP. Časť tabuľky prebratá z link str.267 via Murphy, 2008.

svet, úspory

card 21

Vývoj bežného účtu Číny link.

Čína

card 22

Hrubý kapitálový prítok do USA v percentách HPD podľa regiónov. Graf prebratý z link str.14.

svet, kapitál