Zlé peniaze Zdroje Druhý diel

Za všetkým hľadaj zlé peniaze – čo sa stalo

Časti

1. Za všetkým hľadaj zlé peniaze 2. Kde sa zlé peniaze rodia, komu slúžia, ako zanikajú – exkurzia bankovým systémom 3. Kritika teórie hospodárskeho cyklu spôsobeného zlými peniazmi

GRAFY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Za všetkým hľadaj zlé peniaze

card 1

Rast peňažnej zásoby (modrá krivka) vs. základná úroková miera cieľovaná Fedom (červená krivka). link

FED, penažná zásoba, úrok

card 2

Medziročný rast spotrebiteľských cien (červená krivka) vs. základná úroková miera cieľená Fedom (modrá krivka). link

FED, úrok, ceny

card 3

Vývoj bubliny na trhu amerických nehnuteľností vs. inflačný cyklus. Krivka zobrazuje medziročnú percentuálnu zmenu v peňažnej zásobe („skutočnej, rakúskej“, ako ju definuje Michaell Pollaro). Graf prebratý z link.

USA, nehnuteľnosti, kríza, inflácia

card 4

Extrémne uvoľnené globálne monetárne podmienky pred krízou. Graf prebratý z link.

kríza, monetárna politika

card 5

Úrok napríklad na 30-ročnej hypotéke klesol z 8,5 % v máji 2000 až na 5,2 % v júni 2003 link.

Viac k vplyvu monetárnej politiky na ceny aktív a finančnú páku bánk pozri link.

USA, hypotéka, úrok

card 6

Vývoj o infláciu upravenej ceny domov (index) v USA od roku 1890 do 2010 (červená prerušovaná čiara projekcia). Graf prebratý z New York Times.

USA, inflácia, nehnuteľnosti

card 7

Porovnanie výšky hypotekárneho dlhu (modrá plocha) a celkovej hodnoty domov v USA. Šedá plocha predstavuje teoretický vlastný kapitál majiteľov týchto domov. Graf prebratý z link str. 24.

hypoteka, nehnuteľnosti, USA

card 8

Efekt centrálnou bankou nafúknutých bublín v nehnuteľnostiach a predchádzajúcej bubliny v akciách dobre vidno na vývoji čistého bohatstva amerických domácností, ktorý sa v oboch týchto prípadoch dočasne odklonil od dlhodobého trendu. link

FED, nehnuteľnosti, domácnosti, akcie

card 9

Tlačenie peňazí pred krízou znížilo rozdiel medzi výnosmi na nízkorizikových a rizikových dlhopisov a zároveň znížilo požiadavky komerčných bánk pri úverovaní stredných a veľkých podnikov. Graf prebratý z link.

penažná zásoba, dlhopis, kríza, výnos

card 10

Finančná páka (obrázok 1) a pomer úverov ku vkladom (obrázok 2) bánk EU, Spojeného kráľovstva a USA. Čím vyšší pomer úverov ku vkladom, tým väčšia závislosť bánk od refinancovania u ostatných finančných inštitúcií. Prebraté z Feyen & del Mazo, 2013.

úver, EÚ, VB, USA

card 11

Podiel hypoték s rozličným pomerom úveru k hodnote podkladovej nehnuteľnosti (LTV) na celkových nákupoch nehnuteľností v americkom štáte Massachusetts. Spodná tyrkysová čiara ukazuje, že podiel 100- a viacpercentných hypoték sa po roku 2000 takmer strojnásobil. Graf prebratý z Foote, Gerardi & Willen, 2012, str. 53.

hypotéka, nehnuteľnosti, USA

card 12

Celkový objem bankových aktív, súkromných a verejných dlhopisov vo svete v mld. dolárov. Prebraté z link.

Ďalšie cirkevné rozhodnutie o nemorálnosti úrokov tentoraz z roku 1745 možno nájsť tu link.

Viac o pohľade katolíckej cirkvi na úrok a jeho vývoji v čase možno nájsť tu link. Za zdroje a komentár ďakujem Matúšovi Sitárovi.

Marshmallow test link, link.

Na stránke Rogera Garrisona možno nájsť prezentácie popisujúce celý proces vplyvu manipulácie úrokov na ekonomiku v jazyku ekonómie hlavného prúdu. link

banka, aktíva, dlhopis, svet

card 13

Podiel nákladov spojených s obsluhovaním dlhu na disponibilnom príjme amerických domácností. Graf prebratý z link str. 23.

náklady, dlh, USA, domácnosti

card 14

Prasknutie bubliny – ceny jednorodinných domov v USA. Graf prebratý z link str. 24

nehnuteľnosti, USA, kríza, ceny

card 15

Vizualizácia strát z prasknutia bubliny na trhu amerických nehnuteľností, obrázok prebratý z link.

kríza, nehnuteľnosti, ceny

card 16

Počet hypoték v USA, pri ktorých je cena nehnuteľnosti nižšia ako dlžná suma. Graf prebratý z link str. 25.

hypotéka, nehnuteľnosti, USA

card 17

Objem súkromnej sekuritizácie v USA v miliardách amerických dolároch. Graf prebratý z Gorton, Metrick, 2012, str. 27

USA, sekuritizácia

card 18

Nákupy nízkobonitných hypoték pološtátnymi hypotekárnymi agentúrami Fannie Mae a Freddie Mac počas bubliny v nehnuteľnostiach ako podiel na celkovom trhu. Graf prebratý z link str. 57.

hypotéka, USA, štát

card 19

Podiely na trhu hypotekárnych cenných papierov a cenných papierov krytých aktívami Fannie/Freddie modrá krivka, štátom garantované zelená krivka, súkromné emisie červená krivka link.

cenné papiere, aktíva, hypotéka, štát

Kde sa zlé peniaze rodia, komu slúžia, ako zanikajú – exkurzia bankovým systémom

card 20

Vývoj podielu vlastného kapitálu na aktívach bánk USA a Veľkej Británie (ľavá os, hnedé čiary) a medziročný percentuálny rast úverov (pravá os, modré čiary) pred zavedením plošnej medzinárodnej regulácie výšky vlastného kapitálu v podobe pravidiel BASEL 1 v roku 1988. Graf prebratý link.

kapitál, aktíva, banka

card 21

Dlhodobú a napriek tomu nestarnúcu lásku medzi bankami a štátom zachytil už v roku 1797 populárny karikaturista James Gillray. Na obrázku je zobrazený vtedajší anglický premiér William Pitt the Younger, ako loví zlato z vrecák Starej Lady z Threadneedle Street (centrálnej banky – Bank of England). Krajina bojovala vtedy v napoleonských vojnách, čo ju finančne vyčerpávalo. Premiér sa preto prišiel obslúžiť do vtedy ešte súkromnej centrálnej banky zrušením horného limitu na priame úvery centrálnej banky ministerstvu financií bez nutnosti schvaľovania v parlamente. Obrázok prebratý z link.

Tu si môžete pozrieť výsek z krátkeho dokumentu o nedostatku toaletného papiera v Prahe koncom 80. rokov link.

Vklady na bežných účtoch v španielskych bankách narástli za rok 2005 o neuveriteľných 100 %. Merané objemom vkladov na bežných účtoch, čo je hlavná zložka peňažného agregátu M1, ktorý v eurozóne najlepšie zodpovedá ekonomickej definícii peňazí. link

banka

card 22

Indexy spotrebiteľských cien v USA, Spojenom kráľovstve, Japonsku, Španielsku a vo Francúzsku medzi rokmi 1868 a 2013. Logaritmická os. Americká centrálna banka vznikla v roku 1913. Graf prebratý z Global Financial Data Ralph M Dillon, link.

index, ceny, svet

card 23

Graf vývoja cenovej inflácie v USA meranej deflátorom HDP za 220 rokov medzi 1971 a 2011. Graf prebratý z link str. 13.

vývoj, inflácia, USA

card 24

Index ceny ropy v zlate (žltá krivka) a v nekrytých amerických dolároch (modrá krivka). Graf prebratý z link.

index, ropa, zlato, mena

card 25

Štvrťročná miera cenovej inflácie a úroveň cenovej hladiny v USA od roku 1875 (podľa deflátora HNP). Cenová hladina (hore), log cenovej hladiny (stred), log miery (anualizovanej) cenovej inflácie (dole). Vertikálne čiary znázorňujú založenie Fedu, koniec druhej svetovej vojny a opustenie zlatého štandardu. Graf prebratý z Selgin, Lastrapes & White, 2010 str. 70.

inflácia, ceny, USA, FED

card 26

Miera neistoty týkajúca sa budúcej miery cenovej inflácie a budúcej cenovej hladiny v ekonomike merané priebežnou šesťročnou štandardnou odchýlkou štvrťročných zmien v cenách a cenovej hladine (podľa deflátora HNP). Cenová inflácia (hore) a cenová hladina (dole). Vertikálne čiary znázorňujú založenie Fedu, koniec druhej svetovej vojny a opustenie zlatého štandardu. Graf prebratý z Selgin, Lastrapes & White, 2010, str. 72link.

inflácia,ceny, FED, vývoj

card 27

Vývoj amerického HDP, federálneho dlhu a dlhu súkromného sektora – index s hodnotou 100 v roku 1971. Graf prebratý z link str.31.

HDP, dlh, index, USA

card 28

Graf celkový americký dlh vs. zisk finančných inštitúcii v USA ako podiel na HDP. Graf prebratý z link.

dlh, USA, tieňové banky, HDP

card 29

Graf podiel zisku amerických spoločností (modrá krivka) a podiel miezd (červená krivka) na celkovom produkte amerických spoločností.

USA , zisk, mzda

card 30

Podiel štátneho dlhu na hrubom domácom produkte medzi rokmi 1900 a 2011. Oranžová krivka vyspelé ekonomiky, zelená rozvíjajúce sa ekonomiky. Graf prebratý z link str.5.

svet, dlh

card 31

Prebytky a deficity verejných financií USA od roku 1901 do roku 2011 v miliardách dolárov (neupravené o infláciu). Sivá plocha určuje obdobie, keď americký dolár nebol krytý zlatom. Graf prebratý z Erste Group, 2013 link str.30.

deficit, USA

card 32

Počet rokov s deficitmi a prebytkami verejných financií vybraných vyspelých krajín a priemerný deficit ako % HDP za vybrané obdobie. Graf prebratý z link.

deficit, svet

Kritika teórie hospodárskeho cyklu spôsobeného zlými peniazmi

card 33

Tu je prehľad pokrízových ekonomických článkov, ktoré sa vracajú k rakúskemu pohľadu na hospodársky cyklus: link.

TAG

card 34

Porovnanie efektívnej základnej úrokovej sadzby amerického Fedu (modrá krivka) a úroku na 10-ročnom americkom štátnom dlhopise (červená krivka) a úroku na 30-ročnej hypotéke (zelená krivka) za posledných tridsať rokov. Graf prebratý z link.

úrok, FED, dlhopis, hypotéka